Bedrijven

Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling B.V. heeft een jarenlange ervaring in het bijstaan van zakelijke cliŽnten. Clarenbeek Groenendijk beschikt over een uitgebreide adviespraktijk en proceservaring met zonodig 'harde' snelle, maar ook adequate maatregelen (conservatoir/executoriaal beslag), waarbij een heldere afweging van kosten/baten geldt.

Klik door voor nadere informatie en/of stuur ons een e-mail

telefoonnummer: 010-593 33 66
e-mail : info@clarenbeekgroenendijk.nl


naar boven

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is net zozeer in beweging als de samenleving zelf. Elke periode heeft zijn eigen arbeidsrechtelijk problemen. Is er sprake van hoogconjunctuur (het gaat economisch goed) dan ontstaat er vaak een geschil omtrent een werknemer die wil vertrekken met wellicht de binding aan een non-concurrentiebeding. Is er sprake van laagconjunctuur (het gaat economisch slecht), dan is een werkgever vaak genoodzaakt om werknemers te laten afvloeien. De wetgeving op het gebied van arbeidsrecht voor zowel werkgever als werknemer is dan ook aan sterke verandering onderhevig. Bij een dreigend conflict tussen werkgever en werknemer is het ook noodzakelijk dat u als werkgever of als werknemer in een vroeg stadium deskundig advies inwint. Problemen op de lange termijn kunnen hiermee wellicht voorkomen worden.

Hoe gaat u correct overeenkomstig de wet om met de navolgende problemen:

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst
Het komt vaak voor dat gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst er tussen de werkgever en de werknemer problemen ontstaan die in eerste instantie niet direct behoeven te leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst, doch juist ontstaan met het oog op een voortzetting van de overeenkomst.

  • een werkgever wil een wijziging doorvoeren;
  • een werknemer wil of moet een andere functie vervullen;
  • een werknemer moet op een andere vestiging gaan werken;
  • een werknemer houdt zich niet aan uw controlevoorschriften tijdens ziekte;
  • een werknemer functioneert niet naar behoren;

2. Einde van de arbeidsovereenkomst
a. opzegging
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijze eindigen. Allereerst is hiervoor van belang of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in ieder geval door het verstrijken van de overeengekomen duur. Opzegging is ook hier vereist. Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk indien u dit overeengekomen bent. Ook hier geldt dat de werkgever is gebonden aan de preventieve toetsing van het ontslag.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door een werknemer altijd worden opgezegd met inachtneming van de voor hem geldende opzegtermijn. Bij twijfel adviseert Clarenbeek Groenendijk u ons te raadplegen. Een werkgever is ook hier gebonden aan de preventieve toetsing van het ontslag. Een werkgever die een overeenkomst wil beŽindigen dient gelet op de preventieve toetsing van het ontslag ofwel een ontslagvergunning aan te vragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dan wel de sector kanton van de rechtbank te vragen de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Het hangt van de feitelijke situatie af welke weg het best door de werkgever kan worden gevolgd. In de regel is de weg via de rechter sneller dan via het CWI. Een gedegen juridische begeleiding is hier dan ook vereist.

b. ontbinding
Wat als u met uw werkgever of werknemer niet meer door een deur kan? Een arbeidsovereenkomst ontbinden is dan het verlossende antwoord, maar ook hier gelden vereisten. Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst door de rechter geldt dat de kantonrechter overwegend geneigd is om een werknemer een beŽindigingvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding wordt overwegend gestoeld op de zogenaamde 'kantonrechtersformule'. Dit komt hierop neer: het aantal dienstjaren x het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld x factor C, welke laatste variabel is en afhankelijk is gesteld aan de toerekenbaarheid werkgever/werknemer. Ook leeftijd speelt een rol in het aantal dienstjaren.

Indien u het er beide over eens bent, dat de arbeidsovereenkomst dient te worden beŽindigd, kan Clarenbeek Groenendijk u ook bijstaan. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij getracht wordt de uitkering van de werknemer veilig te stellen en waarbij de kosten voor beide partijen tot het mogelijk minimum wordt gereduceerd, behoort ook tot onze mogelijkheden. Informeer ook naar onze vaste tarieven bij deze zogenoemde 'pro forma procedure' oftewel 'neutrale ontbinding'.

c. ontslag op staande voet
Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen, doordat een ontslag op staande voet wordt gegeven, of zelf door de werknemer wordt genomen. Een ontslag op staande voet is echter een uiterst middel om tot een beŽindiging te komen. Er moet sprake zijn van een situatie die een directe beŽindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Alvorens daartoe wordt besloten, is het noodzakelijk goed na te gaan of een dergelijk ontslag haalbaar is. Een ontslag op staande voet herbergt immers vele risico's. In ieder geval is het nodig om de risico's van een ontslag op staande voet zo veel als mogelijk te beperken door aansluitend ofwel een voorwaardelijk ontbindingsverzoek bij de rechter in te dienen, ofwel een voorwaardelijke ontslagvergunning bij het CWI aan te vragen.

3. en ŕ.
U, als werknemer wilt overstappen naar een concurrent of uw werknemer wilt overstappen naar uw directe concurrent, maar er geldt een non-concurrentiebeding. Wat doet u? U, als werknemer wordt het werk onmogelijk gemaakt. Wat doet u? U, als werkgever vermoedt dat uw werknemer 'bij klust' met uw materiaal/tegen uw zin in. Wat doet u?

Voor al uw arbeidsvragen/problemen staat Clarenbeek Groenendijk u graag bij. Onze uitgebreide ervaring in onderhandelen/begeleiden en zonodig procederen bij de kantonrechter bieden u al een grote helpende hand.


naar boven

Aansprakelijkheid en contracten

U bent in onderhandeling getreden met een partij, maar u verbreekt tussentijds deze onderhandelingen. Wanneer kunt u uw onderhandeling zonder kosten/schadevergoeding afbreken? Wanneer is er sprake van een overeenkomst?

Wat als er nu tussen twee partijen een overeenkomst bestaat waarbij de ene partij zijn verplichting tegenover de ander partij niet of niet op tijd of onvolledig nakomt. Is die partij aansprakelijk voor de schade die daaruit voortspruit? Wat nu als er geen overeenkomst is en een derde veroorzaakt schade aan uw bedrijf? Of u kon er niets aan doen dat u tekort bent geschoten in de nakoming van uw overeenkomst, omdat een derde te laat en/of ondeugdelijk aan u heeft geleverd? Moet u dan toch betalen of kunt u uw betalingsverplichting opschorten of verrekenen. Hoe en wanneer verrekent/schort u uw (betalings)verplichtingen op? Tijdige en adequate actie, voorkomt veel leed en kosten.

Aansprakelijkheid kan aanzienlijk worden beperkt, door een goede op schriftstelling van uw overeenkomst. Ook kunt u aansprakelijkheid voorkomen of beperken door het juist hanteren van uw gedegen algemene voorwaarden. Het slechts deponeren en verwijzen naar uw algemene voorwaarden is immers nog steeds onvoldoende voor toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. In een procedure heeft de rechter de mogelijkheid om onduidelijke of onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden buiten toepassing te laten.

Voor het voorkomen van schade en/of aansprakelijkheid, kunt u contact met Clarenbeek Groenendijk opnemen.


naar boven

Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen na overlijden. Als de erflater (overledene) geen testament heeft opgemaakt, dan wordt door de wet bepaald wie de erfgenaam is. De bloedverwant aan wie de wet een minimumdeel (legitiem portie of wettelijk erfdeel) toekent, heet legitimaris. De graad van bloedverwantschap bepaalt de volgorde van erfgenaamschap, zoals de echtgenoot, de kinderen, de broers, de zusters en de ouders (legitimarissen).

Uitgangspunt is dat de afwikkeling van een nalatenschap in goed overleg onder de erfgenamen al dan niet bij de behandelend notaris plaatsvindt, maar ook in dergelijke gevallen kunt u Clarenbeek Groenendijk raadplegen voor een 'second opinion'. Als deze afwikkeling niet goed verloopt; de erfgenamen komen er onderling niet uit, dan is het raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen.

Clarenbeek Groenendijk kan u bijstaan bij de afwikkeling van nalatenschappen, de advisering hierbij en in procedures op gebied van erfrechtelijke vraagstukken/geschillen, het vernietigen of nietig laten verklaren van testamenten, het bepalen van legitieme porties, het 'veiligstellen' van de nalatenschap, het rechtens afdwingen van verdeling van de nalatenschap, etc.

Leg uw vraag/probleem eens voor aan Clarenbeek Groenendijk.


naar boven

Huurrecht

Het huurrecht is onlangs aanzienlijk gewijzigd. Bent u bekend met deze wijzigingen? Een korte schets. Ook hier geldt, zoals bij het huren van een woning (zie link particulieren: huurrecht) de huurverminderingsactie en het zelfverhelpingsrecht van de huurders. De schadevergoedingsplicht voor gebreken die de verhuurder kende of behoorde te kennen en reeds bij aanvang van de huur aanwezig waren, kan niet worden uitgesloten. Voor nieuwe gebreken gaat dit evenwel niet op. Bij bedrijfsruimte kan contractueel worden uitgesloten dat de door de huurder aangebrachte wijzigingen voor vergoeding door verhuurder in aanmerking komen. Een opnamestaat bij aanvang van de huurovereenkomst kan een helpende hand bieden bij oplevering, temeer gezien de bewijslastverdeling in het 'nieuwe' huurrecht. Ook voor een huurprijsprocedure dienen de nieuwe huurwetgeving voldoende bekend te zijn, dit ter voorkoming dat een huurprijswijziging (te) laat ingaat.

Ook hier biedt Clarenbeek Groenendijk u graag rechtshulp. Onze advocaten zijn zeer bekwaam en up to date met het huurrecht zoals deze thans geldend is.

Naast het opstellen en/of controleren van uw huurovereenkomst, kunt u zich ook tot Clarenbeek Groenendijk wenden voor het oplossen van geschillen bij zowel woonruimte als bedrijfsruimte omtrent de uitleg van reeds bestaande huurovereenkomsten, omtrent achterstallig onderhoud, omtrent bevoegde/onbevoegde onderhuur, omtrent het vaststellen of wijzigen van een huurprijs, omtrent de incasso huurpenningen, omtrent wanprestatie, omtrent huurbescherming, omtrent beŽindiging en opzegging van de huurovereenkomst, omtrent indeplaatsstelling, omtrent medehuur, etc.

Clarenbeek Groenendijk heeft naast haar adviespraktijk, een uitgebreide en zeer gedegen ervaring met het onderhandelen en procederen in huurzaken voor zowel bedrijven als particulieren.


naar boven

Onroerend Goed recht

Uiteraard valt hieronder huurrecht, maar ook bouwrecht, aanbestedingen en projectontwikkeling. Een zeer breed terrein. U kunt hier ook bijvoorbeeld denken aan de geschillen die kunnen ontstaan tijdens of na de aankoop of verkoop van uw woning of uw bedrijfsgebouwen, maar kunt u denken ook aan de geschillen over de uitoefening van een recht van overpad of erfdienstbaarheden.

Clarenbeek Groenendijk kan u voorzien van advies bij verwerving en beheer van onroerend goed, van rechtsbijstand bij geschillen over onroerend goed en bij geschillen met verenigingen van eigenaren.

Voor problemen of vragen op het gebied van onroerend goedrecht kunt u zich tot mr. I.A. Groenendijk wenden.


naar boven

Pacht

In onze regio, waar zo'n 30% van onze cliŽnten een tuinbouw gerelateerd bestaan leiden, kan kennis van de pachtwet ons niet ontbreken. Uitsluiteind kennis van de pachtwet is ontoereikend, vandaar dat de jurisprudentie inzake pacht door ons kantoor 'up to date' wordt gehouden.

De pachtwet is een mijnenveld waarin slechts weinigen thuis zijn. Een mijnenveld, waarbij u dient te bedenken dat een mondelinge pachtovereenkomst onopzegbaar is. Ook de pachtpenningen zijn bij mondelinge pachtovereenkomsten niet afdwingbaar. Overigens ziet het er thans naar uit dat dit laatste punt bij wetswijziging zal worden herzien. U dient zich te realiseren dat een pachtovereenkomst altijd de goedkeuring van de Grondkamer nodig heeft, om haar schriftelijke werking te krijgen. Aan de dwingendrechtelijke bepalingen van de pachtwet ontkomt men in beginsel niet, tenzij zich ťťn van de drie uitzonderingsgevallen als genoemd in de pachtwet zich voordoet. Bij pachtproblemen kunt u ook denken aan een door de verpachter geweigerde indeplaatsstelling of een door de verpachter geweigerde medepachter, welke de pachter tijdig heeft aangedragen. Of u kunt denken aan een pachter die zich niet gedraagt als een goed pachter betaamt of aan een pachter die het gepachte niet overeenkomstig de overeengekomen bestemming pacht.

Onmiddellijke actie is vereist als de verpachter een door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst opzegt. U, als pachter, dient immers binnen 1 maand een verlengingsprocedure bij de pachtkamer te hebben opgestart, zo niet, dan eindigt de pachtovereenkomst daadwerkelijk. Ook als uw pachtovereenkomst is beŽindigd, dient het gepachte deugdelijk aan de verpachter te worden opgeleverd. Daarentegen heeft de pachter recht op een vergoeding voor de door hem aangebrachte verbeteringen die vooraf schriftelijk zijn medegedeeld en door de verpachter uiteraard zijn goedgekeurd. Ook hier gelden termijnen als valkuilen.

Tijdige en adequate rechtsbijstand is vereist. U kunt Clarenbeek Groenendijk met al uw pachtvragen/problemen benaderen.


naar boven

Bouwrecht/aanbesteding

Aanneming van werk geschiedt overwegend tegen een vaste aanneemsom, maar hoe vaak komt het niet voor dat er meerwerk wordt verricht. Bent u dit overeengekomen of is dit geschiedt op basis van 'goed vertrouwen'. Dit laatste komt maar al te vaak voor, met alle gevolgen van dien. Elke afspraak over meerwerk dient u als aannemer opnieuw vast te leggen. Als u geen heldere betalingsafspraken met uw opdrachtgever heeft gemaakt, zal tijdige en goede juridische begeleiding noodzakelijk zijn, temeer indien uw opdrachtgever of uw aannemer weigert haar verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst na te komen. Een indringende 'advocatenbrief' kan vaak wonderen doen.

Geschillen over ondeugdelijk opgeleverd werk worden, indien overeengekomen, beslecht door arbitrage, waarbij de arbiters niet schromen om het ondeugdelijk werk te bezichtigen. Wat nu als er sprake is van onderaanneming, waardoor de ondeugdelijkheden toerekenbaar veroorzaakt zijn door deze onderaannemer. Ook hier kan Clarenbeek Groenendijk u juridische bijstand verlenen.

Bij ondeugdelijke oplevering is noodzakelijk dat u tijdig, dus voor de feitelijke oplevering, deskundige hulp inschakelt. Immers, degene die stelt schade te lijden, moet in beginsel deze schade ook bewijzen. Een deugdelijk rapport van een onafhankelijke instantie kan u hierbij helpen. Uiteraard is Clarenbeek Groenendijk bereid u hierbij te helpen en heeft Clarenbeek Groenendijk goede contacten met de juiste deskundige teneinde uw probleem weer in goede banen te leiden.


naar boven

Incasso

Onder incasso verstaat Clarenbeek Groenendijk niet betwiste, maar wel opeisbare vorderingen.

Heeft u te maken met een dergelijke hardnekkige weigerachtige debiteur? Ook hier helpt Clarenbeek Groenendijk u graag. Clarenbeek Groenendijk heeft de uitgebreide ervaring en kennis in huis om uw vordering snel en effectief te incasseren. Als advocaten is Clarenbeek Groenendijk bij uitstek in staat uw debiteuren maximaal onder druk te zetten, door het nemen van de alsdan benodigde incassomaatregelen, te weten: een sommatiebrief, beslaglegging, dagvaarden of het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Uiteraard zullen deze juridische mogelijkheden in overleg met u worden bepaald, zodat voor u het beste resultaat wordt behaald, namelijk het incasseren van uw vordering tegen zo laag mogelijke kosten. In alle gevallen streeft Clarenbeek Groenendijk er overigens uiteraard naar om de incassokosten op de debiteur te verhalen.

Naast deze juridische kant van onze acties, wordt u voortdurend van de voortgang van uw incassozaak op de hoogte gehouden. Elk te nemen (juridische) stap zal, zo mogelijk, in goed overleg met u geschieden, opdat onze professionaliteit tot een optimale zorgvuldige aanpak van uw zaak leidt.

Indien u meer informatie wenst of u wenst uw incasso in onze handen te geven, dan kunt u contact met ons opnemen.


naar boven

Strafrecht

Ook een onderneming kan met het strafrecht te maken krijgen. Ondernemingen hebben immers tegenwoordig te maken met tal van voorschriften, op het gebied van milieu, belastingen, vergunningen, etc. Overwegend zijn overtredingen van dergelijke voorschriften strafbaar gesteld bij bijzondere wetten. Het is voor een onderneming van groot belang om tijdig en gedegen geadviseerd te worden.

Als u geconfronteerd bent met een boete of een transactievoorstel, dan is het noodzakelijk dat u de juiste keuzes maakt: betalen of de zaak laten voorkomen bij de rechter. Ook hier staat Clarenbeek Groenendijk u graag in bij. Onze uitstekende kennis van het strafrecht in combinatie met onze kennis van het ondernemingsrecht, zorgt voor een gedegen juridische bijstand.


naar boven

Faillissementen

Regelmatig worden advocaten van Clarenbeek Groenendijk benoemd tot curator of bewindvoerder in faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Teneinde bedrijven in moeilijkheden succesvol te kunnen adviseren is ervaring in faillissementen onmisbaar. Deze ervaring is gelet op onze benoemingen tot curator of bewindvoerder ruimschoots aanwezig. Heeft u vragen over een faillissement of schuldsanering welke bij ons in behandeling is, dan kunt u zich uiteraard tot ons wenden. Maar ook voor uw problemen of vragen over niet bij ons in behandeling zijnde faillissementen, kunt u bij ons terecht. Gezien onze ruime ervaring houdt onze sectie insolventie zich immers ook bezig met bestuurdersaansprakelijkheid, eigendomsvoorbehouden en andere zekerheden bij faillissementen, aanvraag faillissementen/schuldsanering.

Clarenbeek Groenendijk adviseert ten aanzien van alle onderwerpen waarmee u als financier, leverancier, verhuurder, werknemer of als andere contractspartij van de gefailleerde te maken kunt krijgen. Daarbij gaat het met name om de vraag op welke wijze u uw rechten kunt veilig stellen.

Uiteraard kan Clarenbeek Groenendijk u tevens adviseren welke rol een curator hierin mag en kan spelen.

 
Disclaimer | Toscani 2005