Particulier

Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling B.V. staat u als particulier met raad en daad terzijde. Clarenbeek Groenendijk behandeld cliŽnten niet als een nummer, maar geeft u persoonlijke aandacht. Ons kantoor is thuis op de meest voorkomende rechtsgebieden. Uw vragen worden goed, maar ook oprecht beantwoord, waarbij een reŽle kosten/batenanalyse zal worden gehanteerd.

telefoonnummer: 010-593 33 66
e-mail : info@clarenbeekgroenendijk.nl


naar boven

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is net zozeer in beweging als de samenleving zelf. Elke periode heeft zijn eigen arbeidsrechtelijk problemen. Is er sprake van hoogconjunctuur (het gaat economisch goed) dan ontstaat er vaak een geschil omtrent een werknemer die wil vertrekken met wellicht de binding aan een non-concurrentiebeding. Is er sprake van laagconjunctuur (het gaat economisch slecht), dan is een werkgever vaak genoodzaakt om werknemers te laten afvloeien. De wetgeving op het gebied van arbeidsrecht voor zowel werkgever als werknemer is dan ook aan sterke verandering onderhevig. Bij een dreigend conflict tussen werkgever en werknemer is het ook noodzakelijk dat u als werkgever of als werknemer in een vroeg stadium deskundig advies inwint. Problemen op de lange termijn kunnen hiermee wellicht voorkomen worden.

Hoe gaat u correct overeenkomstig de wet om met de navolgende problemen:

1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst Het komt vaak voor dat gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst er tussen de werkgever en de werknemer problemen ontstaan die in eerste instantie niet direct behoeven te leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomst, doch juist ontstaan met het oog op een voortzetting van de overeenkomst.

 • een werkgever wil een wijziging doorvoeren;
 • een werknemer wil of moet een andere functie vervullen;
 • een werknemer moet op een andere vestiging gaan werken;
 • een werknemer houdt zich niet aan uw controlevoorschriften tijdens ziekte;
 • een werknemer functioneert niet naar behoren;

2. Einde van de arbeidsovereenkomst
a. opzegging
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijze eindigen. Allereerst is hiervoor van belang of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in ieder geval door het verstrijken van de overeengekomen duur. Opzegging is ook hier vereist. Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk indien u dit overeengekomen bent. Ook hier geldt dat de werkgever is gebonden aan de preventieve toetsing van het ontslag.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door een werknemer altijd worden opgezegd met inachtneming van de voor hem geldende opzegtermijn. Bij twijfel adviseert Clarenbeek Groenendijk u ons te raadplegen. Een werkgever is ook hier gebonden aan de preventieve toetsing van het ontslag. Een werkgever die een overeenkomst wil beŽindigen dient gelet op de preventieve toetsing van het ontslag ofwel een ontslagvergunning aan te vragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dan wel de sector kanton van de rechtbank te vragen de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Het hangt van de feitelijke situatie af welke weg het best door de werkgever kan worden gevolgd. In de regel is de weg via de rechter sneller dan via het CWI. Een gedegen juridische begeleiding is hier dan ook vereist.

b. ontbinding
Wat als u met uw werkgever of werknemer niet meer door een deur kan? Een arbeidsovereenkomst ontbinden is dan het verlossende antwoord, maar ook hier gelden vereisten. Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst door de rechter geldt dat de kantonrechter overwegend geneigd is om een werknemer een beŽindigingvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding wordt overwegend gestoeld op de zogenaamde 'kantonrechtersformule'. Dit komt hierop neer: het aantal dienstjaren x het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld x factor C, welke laatste variabel is en afhankelijk is gesteld aan de toerekenbaarheid werkgever/werknemer. Ook leeftijd speelt een rol in het aantal dienstjaren.

Indien u het er beide over eens bent, dat de arbeidsovereenkomst dient te worden beŽindigd, kan Clarenbeek Groenendijk u ook bijstaan. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij getracht wordt de uitkering van de werknemer veilig te stellen en waarbij de kosten voor beide partijen tot het mogelijk minimum wordt gereduceerd, behoort ook tot onze mogelijkheden. Informeer ook naar onze vaste tarieven bij deze zogenoemde 'pro forma procedure' oftewel 'neutrale ontbinding'.

c. ontslag op staande voet
Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen, doordat een ontslag op staande voet wordt gegeven, of zelf door de werknemer wordt genomen. Een ontslag op staande voet is echter een uiterst middel om tot een beŽindiging te komen. Er moet sprake zijn van een situatie die een directe beŽindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Alvorens daartoe wordt besloten, is het noodzakelijk goed na te gaan of een dergelijk ontslag haalbaar is. Een ontslag op staande voet herbergt immers vele risico's. In ieder geval is het nodig om de risico's van een ontslag op staande voet zo veel als mogelijk te beperken door aansluitend ofwel een voorwaardelijk ontbindingsverzoek bij de rechter in te dienen, ofwel een voorwaardelijke ontslagvergunning bij het CWI aan te vragen.

3. en ŕ.
U, als werknemer wilt overstappen naar een concurrent of uw werknemer wilt overstappen naar uw directe concurrent, maar er geldt een non-concurrentiebeding. Wat doet u? U, als werknemer wordt het werk onmogelijk gemaakt. Wat doet u? U, als werkgever vermoedt dat uw werknemer 'bij klust' met uw materiaal/tegen uw zin in. Wat doet u?

Voor al uw arbeidsvragen/problemen staat Clarenbeek Groenendijk u graag bij. Onze uitgebreide ervaring in onderhandelen/begeleiden en zonodig procederen bij de kantonrechter bieden u al een grote helpende hand.


naar boven

Huurrecht

Sinds de invoering van de nieuwe huurwetgeving op 1 augustus 2003 is er veel veranderd omtrent het huurrecht. Het is zelfs zeer onverstandig om een huurcontract af te sluiten dat is vervaardigd onder het oude huurrecht. Het aanvullend rechtssysteem sinds 1 augustus 2003 maakt het noodzakelijk om nieuwe huurovereenkomsten op te stellen. Zo is het gezien de onduidelijkheden in de huidige wetgeving verstandig om buitengerechtelijke ontbinding, opschorting en ongedaanmaking te verbieden.

Ook voor de huurder geldt dat hij/zij op grond van de nieuwe wet verplicht is om na ontdekking de verhuurder onverwijld in kennis te stellen van het gebrek aan het gehuurde. Wat doet u als de verhuurder deze gebreken niet herstelt? U kunt deze zelf herstellen zo mogelijk met verrekening van deze kosten met de huurpenningen. Echter, de kosten van de kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder, maar hiervan mag ten aanzien van de door huurder zelf aangebrachte wijzigingen schriftelijk worden afgeweken. Ook ten aanzien van onderhuur heeft de wetgever nieuwe wetsbepalingen in het leven geroepen. Illegale onderhuur is nu veel beter aan te pakken of verdedigbaar. Ook hier kan Clarenbeek Groenendijk u met raad en daad bijstaan.

Ook staat Clarenbeek Groenendijk u graag bij ten aanzien van gewenste of ongewenste samenlevingen in huurwoningen. U kunt hier denken aan de vraag of de huurovereenkomst kan worden voortgezet door de niet contractspartij, maar wel zijnde de (duurzaam samenlevende en/of huwelijks-)partner. Wat kunt u verwachten van de verhuurder qua eisen?

Kortom : het nieuwe huurrecht heeft ruimte om uw (verhuurders of huurders)positie te versterken. Laat uw concept huurovereenkomst door onze advocaten controleren? Ook nadat een huurovereenkomst tot stand is gekomen, staat Clarenbeek Groenendijk u graag bij in de daarna rijzende problemen en/of vragen.


naar boven

Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen na overlijden. Als de erflater (overledene) geen testament heeft opgemaakt, dan wordt door de wet bepaald wie de erfgenaam is. De bloedverwant aan wie de wet een minimumdeel (legitiem portie of wettelijk erfdeel) toekent, heet legitimaris. De graad van bloedverwantschap bepaalt de volgorde van erfgenaamschap, zoals de echtgenoot, de kinderen, de broers, de zusters en de ouders (legitimarissen).

Uitgangspunt is dat de afwikkeling van een nalatenschap in goed overleg onder de erfgenamen al dan niet bij de behandelend notaris plaatsvindt, maar ook in dergelijke gevallen kunt u Clarenbeek Groenendijk raadplegen voor een 'second opinion'. Als deze afwikkeling niet goed verloopt; de erfgenamen komen er onderling niet uit, dan is het raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen.

Clarenbeek Groenendijk kan u bijstaan bij de afwikkeling van nalatenschappen, de advisering hierbij en in procedures op gebied van erfrechtelijke vraagstukken/geschillen, het vernietigen of nietig laten verklaren van testamenten, het bepalen van legitieme porties, het 'veiligstellen' van de nalatenschap, het rechtens afdwingen van verdeling van de nalatenschap, etc.

Leg uw vraag/probleem eens voor aan Clarenbeek Groenendijk.


naar boven

Onroerend Goed recht

Eindelijk uw woning verkocht, maar nu wenst de koper niet de woning bij de notaris af te nemen? Wat kunt u doen? Of: twee maanden na de aankoop van uw woning ontdekt u betonrot of een olietank in de tuin. Kunt u nog wat doen? En zo ja, hoe pakt u dat aan?

Clarenbeek Groenendijk gaat u voor in het nemen van de juiste juridische weg. Ook het handelen/nalaten van uw makelaar laat Clarenbeek Groenendijk niet onbelicht. Voor uw burenaangelegenheden, voor recht van overpad en voor erfdienstbaarheden kunt u eveneens bij ons terecht.

Ook u als particulier staat Clarenbeek Groenendijk graag met raad en daad bij al uw onroerend goedrecht vragen en/of problemen.

U kunt zich hier wenden tot mr. I.A. Groenendijk.


naar boven

Strafrecht

Als particulier kunt u als verdachte of als slachtoffer (benadeelde) in aanraking komen met het strafrecht. Op welke wijze u ook in aanraking komt met het strafrecht, het heeft een grote impact op u als persoon. Op basis van de wetgeving zijn de bevoegdheden van de politie en het Openbaar Ministerie ruim. Te denken valt aan een huiszoeking, tappen, maar ook het horen van uw kennissenkring en zonodig zelfs het afnemen van uw DNA. Aangezien deze bevoegdheden van de politie en het Openbaar Ministerie vergaand zijn, beschikt u in uw verdedigingspositie ook over de nodige bevoegdheden. U dient deze wel te kennen en graag helpt Clarenbeek Groenendijk u hierbij.

Ook voor en ten tijde van een strafzitting kan Clarenbeek Groenendijk u van dienst zijn. U wilt toch ook weten wat er nu daadwerkelijk in uw procesdossier staat. Wellicht wilt u getuigen horen, videobeelden bekijken of een grafologisch onderzoek gelasten. U kunt het zo gek niet bedenken, maar juridische begeleiding in de keuze van uw mogelijkheden teneinde de beste verdediging ten tijde van een strafproces neer te zetten, is voor u van 'vrijheidsbelang'.

Slachtoffer van een misdrijf
Slachtoffer zijn van een misdrijf, kan helaas een ieder overkomen. Een gevolg is vaak schade: uw eigendommen, misgelopen inkomsten, maar ook angst/emoties. Ook als slachtoffer heeft u de mogelijkheid om uw materiŽle en immateriŽle schade in de strafprocedure vergoed te krijgen. U voegt zich dan in de strafzaak als zogenoemd 'benadeelde partij', maar ook hier gelden juridische eisen. Een gedegen begeleiding van het slachtoffer in dit traject behoort tot onze mogelijkheden. Een goede combinatie van uitgebreide kennis van de civiele praktijk en de strafpraktijk zorgt ervoor dat Clarenbeek Groenendijk u hier optimale juridische bijstand kan leveren.

Clarenbeek Groenendijk staat u ook in strafrechtelijke aangelegenheden graag bij.


naar boven

Familierecht

Clarenbeek Groenendijk, in de persoon van Mechteld Clarenbeek, als lid van de VFAS, de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht, kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:
 • Echtscheiding, beŽindiging samenleving;
 • Scheidingsbemiddeling;
 • Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
 • Alimentatiezaken;
 • Verdeling pensioenaanspraken;
 • Adoptie en stiefouderschap;
 • Erkenning/ontkenning vaderschap;
 • Bewind, mentorschap en curatele;
 • Boedelverdeling;
 • Huwelijkse voorwaarden;
 • Erfrecht;
 • Naamswijziging.
Mechteld Clarenbeek is tevens een gespecialiseerd advocaat- scheidingsbemiddelaar. Zij begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oůk als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Wetten en regels veranderen continu. Als VFAS-advocaat volgt Mechteld Clarenbeek de actuele ontwikkelingen en komt zij steeds met een deskundig, up-to-date advies. Alle kennis en ervaring die u zoekt!

Echtscheiding
Het kan een ieder overkomen. U of uw partner wenst te scheiden. Dit heeft voor een ieder van u ingrijpende emotionele, feitelijke en financiŽle gevolgen. Het is zaak dat u dan zich tijdig laat adviseren door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Deze is in staat om u goed te begeleiden in de warboel van de te regelen zaken. Er dienen goede regelingen te worden getroffen voor de kinderen: hun verblijfplaats, het gezag, de omgangsregeling of de gedeelde zorgregeling en de verdeling van de kosten van de opvoeding (kinderalimentatie). Hoe wordt de gemeenschap van goederen verdeeld of hoe dienen uw huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld. De partneralimentatie en ook de verdeling van uw ouderdomspensioen moeten worden geregeld.

Scheidingsbemiddeling of twee advocaten?
Besluit u een scheidingsprocedure te starten? Clarenbeek Groendijk is in staat u op juiste wijze bij te staan en te begeleiden. U heeft de keuze uit twee trajecten:

 • Bemiddelen (mediation)

 • U en uw partner kiezen voor de scheidingsbemiddelaar van Clarenbeek Groendijk.

  Tijdens de bemiddelingsgesprekken tracht u in onderling overleg tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. De scheidingsbemiddelaar informeert u over alles wat u moet weten van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om dit ook te kunnen. U wordt zowel op juridisch als op relationeel/emotioneel gebied terzijde gestaan. De scheidingsbemiddelaar behartigt daarbij - als neutrale maar betrokken derde - de belangen van beide partijen.

  Wilt u weten hoe deze vorm van bemiddeling (ook wel mediation genoemd) precies in z’n werk gaat en welke voor- en nadelen eraan verbonden zijn? Kijk op de site van de VFAS. U vindt een handige link hiernaar toe op onze site. Lees de folders van de VFAS ‘Scheiden zonder ruzie, kan dat?’ en ‘Samen uit elkaar? –scheidingsbemiddeling’ en/of bel met Clarenbeek Groenendijk opdat Mechteld Clarenbeek u nader kan informeren.

 • Niet bemiddelen

 • Is het niet mogelijk - of niet wenselijk - om de scheidingsprocedure via bemiddeling tot een goed einde te brengen? Dan schakelen u en uw partner allebei een eigen advocaat in. Ieder van de advocaten behartigt de belangen van de eigen cliŽnt. De communicatie tussen u beiden verloopt in dat geval in belangrijke mate via de advocaten.

  Clarenbeek Groenendijk is u ook in deze situatie gaarne van dienst.

  We praten dan over een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’. U bespreekt met uw advocaat van Clarenbeek Groenendijk wat de gewenste situatie voor u is tijdens de echtscheidingsprocedure en nŠ de scheiding. Clarenbeek Groenendijk informeert u over al uw rechten en plichten en zal u adviseren over uw mogelijkheden.

  Indien het mogelijk is om in overleg met de advocaat van uw echtgenoot de gevolgen van de echtscheiding “in der minne te regelen” dan gaan wij deze optie zeker niet uit de weg. Is dit geen mogelijkheid, dan staat Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling u bij de gehele echtscheidingsprocedure bij.

  Overige familierechtelijke zaken
  Ook voor overige zaken op het gebied van familierecht, zoals hiervoor weergegeven bent u bij Clarenbeek Groenendijk aan het goede adres.

  Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar info@clarenbeekgroenendijk.nl

   
  Disclaimer | Toscani 2005