Scheiden zonder ruzie, kan dat?

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars

U en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan. Alle zaken rond de scheiding wilt u voor eens en altijd goed geregeld zien. Wie gaat waar wonen? Wie ‘krijgt’ de kinderen? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Bij de beantwoording van deze en andere vragen bent u op zoek naar een deskundige die u kan bijstaan en adviseren. Wilt u oorlog voorkomen en de communicatie in stand houden, bijvoorbeeld ter wille van de kinderen, dan is scheiden onder leiding van een scheidingsbemiddelaar de beste keuze. Bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) vindt u de kennis en ervaring die u zoekt.

Scheiden zonder (nog meer) ruzie
Scheiden zonder onnodige ruzie is mogelijk wanneer u de hulp van een scheidingsbemiddelaar inroept. Speciaal voor dit doel opgeleide advocaten van de VFAS hebben een jarenlange training en opleiding achter de rug om u te helpen met scheiden. Het resultaat is dat u in een overlegsituatie uit elkaar gaat, wat u, uw (ex-)partner en zeker uw eventuele kinderen ten goede zal komen. Want scheiden op zich brengt al genoeg problemen met zich mee.

Wat zijn de kenmerken van scheidingsbemiddeling?
Bij een scheiding ‘oude stijl’ hebben zowel de man als de vrouw een eigen advocaat. Bij scheidingsbemiddeling gaan de (ex-)partners met n scheidingsbemiddelaar om de tafel om met deskundige en neutrale hulp samen tot een regeling te komen. Deze regeling komt tot stand zonder te procederen. Er is daarbij niet alleen oog voor de zakelijke kant. Het waarom en de dieper liggende belangen krijgen eveneens aandacht.

Is scheiden via scheidingsbemiddeling geschikt voor iedereen?
In beginsel wel. Iedereen die bereid is ook juist in deze moeilijke periode te blijven overleggen met de (ex-)partner, kan scheiden met behulp van scheidingsbemiddeling. Het is de taak van de bemiddelaar om u te helpen met uw scheiding. Hij of zij weet niet alleen wat volgens de wet wel en niet mogelijk is, maar is ook getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken, zodat een scheiding tot stand komt waarover u het samen eens bent.

Samen uit elkaar
De VFAS heeft het boek "Samen uit elkaar" uitgegeven. Deze publicatie, geschreven door een aantal ervaren VFAS-scheidingsbemiddelaars, bevat naast scheidingservaringen antwoorden op veel gestelde vragen over echtscheiding en scheidingsbemiddeling. Ook komen de juridische facetten van scheiding aan de orde. U kunt deze speciale VFAS-uitgave bestellen in de boekhandel (kosten € 12,50, inclusief BTW).


naar boven

Welke zaken moeten worden opgelost?

De meest voorkomende zijn:
 • regeling voor de kinderen (bij wie gaan zij wonen, ouderlijk gezag, bezoekregeling, kinderalimentatie);
 • een deling van inkomen (alimentatie);
 • verdeling van het vermogen (het huis, de auto, het bedrijf, enzovoort) en het opgebouwde pensioen;
 • wie gaat waar wonen?
Regels voor scheiding met behulp van scheidingsbemiddeling
Scheiding via bemiddeling kan alleen succesvol verlopen als u en uw (ex-)partner zich houden aan een paar basisregels. Deze zijn te verdelen in rechten en plichten.

De rechten zijn:
 • Uw belangen tellen net zo zwaar als de belangen van uw (ex-)partner.
 • Te allen tijde mag u advies inwinnen bij adviseurs, zoals een andere advocaat, een accountant, psycholoog, een vriend, enzovoort.
 • Zolang er nog geen convenant tot stand is gekomen, mag U altijd stoppen en alsnog de beslissing aan de rechter overlaten.
De plichten zijn:
 • U moet bereid zijn echt te luisteren naar uw (ex-)partner. De bemiddelaar helpt u daarbij. De mening van uw (ex-)partner is evenveel waard als uw mening.
 • U moet bereid zijn de leiding van de scheidingsbemiddelaar te aanvaarden. De bemiddelaar kan u echter nooit tot iets dwingen. Loopt de bemiddeling stuk, dan volgt meestal alsnog een procedure waarbij beide partijen een eigen advocaat in de arm nemen.
 • U en uw (ex-)partner moeten bereid zijn alle informatie over uw bezittingen en schulden aan de bemiddelaar mee te delen. Alleen dan is de bemiddelaar in staat u beiden goed te begeleiden bij het tot stand brengen van een eerlijke en juridisch verantwoorde regeling.
Wat zijn de voordelen van scheidingsbemiddeling?
 • U en uw (ex-)partner beslissen zelf over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst. Dat is dus anders dan bij de traditionele manier van scheiden. Daarbij bepaalt namelijk de rechter, als partijen er samen niet uitkomen, wat wel of niet kan en mag na de scheiding. En daar kunnen opnieuw problemen door ontstaan. Het voordeel van bemiddeling is dat u beiden achter het besluit staat.
 • In plaats van elkaar het leven zuur te maken, blijft u met uw (ex-)partner over de problemen overleggen en niet strijden. De kans op totale ontwrichting van de relatie wordt daardoor heel klein.
 • Bijna altijd zijn de kosten lager in vergelijking met de traditionele manier van scheiden, waarbij twee advocaten zijn betrokken.
 • Een scheidingsprocedure duurt met behulp van bemiddeling bijna altijd korter.
 • Het allergrootste voordeel is echter dat u met een zekere mate van berusting uit elkaar gaat. Dit komt niet alleen u en uw (ex-)partner ten goede, maar ook de kinderen. En die hebben per slot van rekening niet om de scheiding gevraagd.
Bemiddelen op basis van verminderd tarief op grond van een toevoeging verstrekt door de Raad voor de Rechtsbijstand is onder omstandigheden mogelijk. De VFAS-scheidingsbemiddelaar kan u daarover informeren.


naar boven

Wie is de VFAS-scheidingsbemiddelaar?

De VFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot scheidingsbemiddelaar. De VFAS kent strenge toelatingseisen. Om scheidingsbemiddelaar van de VFAS te mogen worden, moet men minimaal vier jaar advocaat zijn, gespecialiseerd zijn in familie- en personenrecht, en ruime ervaring met echtscheidingen hebben. Daarna volgt de specialisatie, die bestaat uit een intensieve opleiding en training. Vervolgens is iedereen verplicht nascholing te volgen. Hiermee wordt bereikt dat de VFAS-bemiddelaar op de hoogte is en blijft van wat allemaal kan, mag en moet. De VFAS heeft een eigen opleiding met nascholingsdagen om ervaren familierechtadvocaten te trainen in het bevorderen van een goede communicatie tussen de partners. Hierdoor wordt escalatie vermeden en wordt overleg over de wederzijdse wensen en behoeften mogelijk. Daarnaast zijn de VFAS-bemiddelaars getraind in het leiden van gesprekken tussen (ex-)partners. Niemand wordt ondergesneeuwd of ‘gepakt’. Er zijn veel methoden om te onderhandelen. En daarvan – de door de VFAS in bemiddeling toegepaste methode – is de Harvard-methode. Deze gaat uit van onderhandelen op basis van belangen en niet op basis van standpunten. Wil een voorstel de kans hebben geaccepteerd te worden, dan dient het ook aan te sluiten bij de belangen van de ander. De VFAS-bemiddelaar helpt een aantal oplossingen overzichtelijk te maken. Vaak kennen partijen elkaars belangen niet, zodat ze daar ook geen rekening mee kunnen houden bij het formuleren van een voorstel. De scheidingsbemiddelaar is neutraal en laat zich door geen van partners om de tuin leiden. De VFAS-bemiddelaars zijn bovendien gebonden aan gedragsregels. Mensen met klachten kunnen terecht bij de klachtencommissie van de VFAS.

De VFAS en/of de bij de VFAS aangesloten scheidingsbemiddelaars kunnen u geen garantie geven dat er "goed" gescheiden zal worden. Daartoe is de medewerking van de beide partners nodig, in combinatie met de inspanningen van de bemiddelaar. De echtscheidingsbemiddelaar garandeert dus geen resultaat.

De VFAS-scheidingsbemiddelaar beschikt over de volgende vaardigheden:
 • Inzicht in de relationele problematiek;
 • Basale communicatie vaardigheden als actief luisteren, vragen stellen en het letten op non-verbale communicatie;
 • Conflictbeheersingtechnieken;
 • Bemiddelingsvaardigheden zoals juiste houding en een goed begrip van ethische dilemma’s;
 • Methodisch onderhandelen;
 • Praktisch inzicht in en ervaring met de zakelijk in een echtscheiding opkomende problemen en een gedegen juridische kennis;
 • hij/zij kan de gemaakte afspraken juridisch goed formuleren en vastleggen en hij/zij kan de echtscheiding door de rechtbank laten formaliseren.
Hoe verloopt een bemiddelingsprocedure?
 1. De scheidingsbemiddelaar gaat na of de partners echt willen scheiden, of de scheidingsmelding heeft plaatsgevonden en of de partijen "geschikt" zijn voor bemiddeling, dus de wil hebben (commitment) er samen uit te komen.
 2. Er worden afspraken gemaakt over de manier waarop de bemiddeling plaatsvindt. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een door beide partijen en de bemiddelaar te ondertekenen bemiddelingsovereenkomst.
 3. De scheidingsbemiddelaar verzamelt samen met beide partijen alle informatie die nodig is voor de scheiding.
 4. Met de gegevens die er dan zijn, maakt de bemiddelaar een voor beide partijen duidelijk en volledig overzicht van wat er te verdelen is en waarvoor een regeling moet worden getroffen.
 5. De onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner beginnen, waarbij de bemiddelaar erop toeziet dat er evenwicht is tussen beide partijen en waar nodig objectieve juridische informatie verstrekt.
 6. U maakt dus samen met uw (ex-)partner de afspraken voor de scheiding.
 7. De scheidingsbemiddelaar legt het resultaat vast in het zogenaamde "echtscheidingsconvenant", op basis waarvan de bemiddelaar zorgt dat de echtscheiding wordt uitgesproken.

naar boven

Essentie (echt)scheidingsbemiddeling VFAS-methode

- Zelf verantwoordelijkheid leren dragen
- Neutrale begeleiding bij de regeling van de gevolgen van de scheiding zoals:
 • Partneralimentatie
 • Zorg- en omgangsregeling kinderen
 • Kinderalimentatie
 • Boedelscheiding
 • Afrekening huwelijkse voorwaarden
 • Pensioenverevening
- Gepaste aandacht voor emotionele aspecten
- Vergroting acceptatie van de scheiding voor beiden
- Vergroting duurzaamheid van afspraken
- Vestiging van een werkbare relatie tussen gescheiden/scheidende ouders

Hoe gaat u te werk?
U wilt een VFAS-scheidingsbemiddelaar inschakelen? Hij of zij kan u helpen bij de oplossing van uw vraagstuk. Neem contact op met n van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand en advies zoekt. De VFAS-scheidingsbemiddelaar kan uw eerste vragen beantwoorden en geeft een toelichting op de verdere gang van zaken. Op grond van het intakegesprek bepaalt u of u een vervolgafspraak wilt maken.

 
Disclaimer | Toscani 2005