TarievenBent u op zoek naar een advocaat? Maak eens een afspraak voor een kennismakingsgesprek met ťťn van onze advocaten. Deze gesprekken zijn geheel vrijblijvend. Daarnaast is Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling B.V. volstrekt helder in de door haar gehanteerde tarieven.

Uurtarief

Het door ons thans gehanteerde standaard honorarium is een uurtarief ad € 160,00 exclusief BTW, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en verschotten. Over het honorarium is overigens altijd 19% BTW verschuldigd. Aangezien kantoorkosten (telefoon, porti etc) niet voor de individuele cliŽnt zijn vast te stellen, hanteert Clarenbeek Groenendijk een algemeen percentage van 5% over het gefactureerde honorarium. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals leges, procureurskosten, griffierechten, deurwaarderskosten en reiskosten.

Factoren die dit uurtarief kunnen doen aanpassen zijn: het belang van de zaak, de draagkracht van cliŽnt en de spoedeisendheid. De verschotten worden onderscheiden in met BTW belaste verschotten en verschotten die daarvan zijn vrijgesteld, de zogenaamde onbelaste verschotten.

Voor ondernemers die regelmatig zaken (willen) doen met ons kantoor, kan een speciaal tarief overeengekomen worden. Ook bij incassozaken kan een speciaal incassotarief of een apart tarief voor meerdere zaken tegelijk worden overeengekomen.

Bij met name faillissementsaanvragen of zogenaamde "pro forma" ontbindingen van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter wordt in een aantal gevallen een vast bedrag voor de gehele opdracht overeengekomen. Uiteraard kunnen er, indien u meerdere zaken per jaar wenst te laten behandelen, ook aparte afspraken worden gemaakt.

Toevoeging of gesubsidieerde rechtshulp.

Indien uw inkomen en/of vermogen ontoereikend is om een advocaat te bekostigen, dan kan Clarenbeek Groenendijk voor u de overheid verzoeken aan u een toevoeging te verstrekken. De Raad voor Rechtsbijstand beslist over die vraag. Wel wordt altijd een eigen bijdrage opgelegd. Daarnaast worden andere kosten aan u doorberekend, zoals leges, procureurskosten, griffierechten, eventuele deurwaarderskosten, e.d. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Clarenbeek Groenendijk verwijst u voor meer specifieke informatie naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Om een toevoeging aan te vragen heeft u een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (VIV) nodig. Deze kunt u ophalen bij het gemeentehuis van uw woonplaats. U dient de VIV volledig en juist in te vullen. Dan dient u de VIV door de gemeenteambtenaar van een stempel en handtekening te laten voorzien, waarna u de VIV aan uw advocaat kunt overhandigen.

Om de VIV te krijgen, dient u aan de gemeenteambtenaar uw bankafschriften, loonstroken en/of uitkeringsstroken en overige bewijzen van spaarrekeningen, levensverzekeringen en waardeoverzichten van uw koopwoning, alsmede de schulden te laten zien. Ook uw advocaat moet, naast de VIV, een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie en eventuele andere bewijsstukken van u ontvangen. Heeft u wisselende inkomsten, dan dient u de gemeenteambtenaar en uw advocaat drie recente salarisspecificaties te overhandigen.

Overigens kan de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve toevoeging afgeven. Ook kan de Raad voor Rechtsbijstand een voorwaardelijke toevoeging afgeven. Dit laatste hangt af van het verloop van de procedure, dan wel van uw uiteindelijke inkomens- en/of vermogenssituatie.

opdrachtbevestiging

Tijdens de eerste bespreking bij ons op kantoor, zal uw advocaat de voorwaarden, waaronder Clarenbeek Groenendijk aan u rechtsbijstand kan verlenen, met u bespreken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging, welke u binnen enkele dagen na uw eerste gesprek zult ontvangen. Vanzelfsprekend wordt ook het met u besproken honorarium vastgelegd, dan wel dat Clarenbeek Groenendijk een aanvraag zal doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Clarenbeek Groenendijk declareert periodiek, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Desgevraagd krijgt u een urenspecificatie.

Voor de door ons gehanteerde algemene voorwaarden moge Clarenbeek Groenendijk u verzoeken naar algemene voorwaarden op deze site te klikken.

 
Disclaimer | Toscani 2005