Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden van Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling B.V. te Maassluis

  Toepasselijkheid

 1. Clarenbeek Groenendijk Advocaten en Echtscheidingsbemiddeling, hierna te noemen "CG", is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappijen aandelen in CG houden, ook wel genoemd "partners".
 2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen CG een beroep doen, maar ook alle partners, als hiervoor bedoeld, respectievelijk alle andere personen die voor CG werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door CG van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten CG aansprakelijk zou kunnen zijn.

  De opdracht

 3. Een opdracht komt tot stand met CG als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat CG vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van CG te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

  Aansprakelijkheid

 5. Indien de uitvoering van een opdracht, als gevolg van een doen of nalaten, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CG wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van CG komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan u toegezonden.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. CG is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van de door CG ingeschakelde derden.

  Verplichting opdrachtgever

 8. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht het honorarium, vermeerderd met verschotten, 5% kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 9. Door CG kan aan de opdrachtgever een voorschot worden gevraagd en ook kan CG tussentijds aan de opdrachtgever declareren. Het voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie.
 10. In toevoegingzaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komt.
 11. Declaraties van CG dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder opschorting of verrekening, te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim is.
 12. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever de invorderingskosten opeisbaar verschuldigd aan CG gelijk de som van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,00, alsmede is de opdrachtgever de geldende wettelijke rente, te rekenen over de hoofdsom, aan CG verschuldigd. Tevens kan CG aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand.
 13. Opdrachtgever stemt ermee in dat CG haar declaratie(s) verrekent met hetgeen CG of de aan haar verbonden stichting beheer derdengelden van de betreffende opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen.

  Diverse onderwerpen

 14. Het in verband met een opdracht gevormd dossier door de advocaten van CG zal gedurende 10 jaren worden bewaard, waarna CG bevoegd is de inhoud en het dossier te vernietigen.
 15. Op de rechtsverhouding tussen CG en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.


naar boven
 
Disclaimer | Toscani 2005